Spracúvanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi
Ing. Roman Omachel OMACHEL, 95135 Veľké Zálužie, Podvinohrady 545/42, IČO 33646147,
ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Príjemcom osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou je výlučne vyššie uvedený prevádzkovateľ.

Odvolanie tohto súhlasu je možné vykonať kedykoľvek. Udelenie súhlasu je dobrovoľné.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu (omachel@digimail.sk) alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

  • meno
  • priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • ulica a číslo
  • obec
  • poštové smerovacie číslo

Doba spracúvania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracúvané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu.

Právo na výmaz: Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. 

Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky. 

Právo namietať: Máte má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz. 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to  zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu omachel@digimail.sk alebo  zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním. 

Prevádzkovateľ vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. 

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018
TUJE

Adresa

Tuje.sk
Podvinohrady 545
Veľké Zálužie 95135
Slovenská republika

Kontaktná osoba

Ing. Roman Omachel
tel.: +421 905 343 909
mail: omachel@digimail.sk

Naši partneri


Namgrass